De vitale hoeksteen in bruisend Nieuw Delft

Kavel Vastgoed is geselecteerd om het plan ‘De Koploper’ te ontwikkelen in Nieuw Delft. In januari schreef de gemeente een openbare selectie uit voor veld 6.4: een kavel in de zuidelijke punt van Nieuw Delft aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

De Koploper is een innovatief en duurzaam plan speciaal ontwikkeld voor de wensen en behoeften van senioren. Het plan voorziet in een rijke combinatie aan seniorenwoningen, een plint met commerciële en maatschappelijke functies en een parkeergarage voor bewoners en omwonenden. Het winnende plan van Kavel Vastgoed is ontworpen door Wearearchitects (WAA) TSA en Sant en Co Landschapsarchitectuur en voldoet op alle punten het beste aan de wensen en eisen die de gemeente Delft in de selectie heeft uitgevraagd.

Een innovatieve mix

De KOPLOPER verrijkt Nieuw Delft met een innovatieve mix van woningen voor 55+ers, met commerciële en maatschappelijke (zorg)functies in een duurzaam en markant gebouw, opgetrokken uit een betonnen plint met een volledig houten bovenbouw. De verschillende programmaonderdelen zijn zorgvuldig in samenhang met elkaar ontworpen. Hierbij wordt beweging en ontmoeting gestimuleerd, als basis voor een gezonde en prettige woon- en werkomgeving. De plint is straks een broedplaats voor bedrijven die in gezamenlijkheid ondernemen en biedt plek aan bewoners die hier hun diensten kunnen aanbieden. De open structuur, de gedeelde entrees en de gedeelde faciliteiten ondersteunen deze aanpak en resulteert in een aangename, productieve en toegankelijke omgeving voor ondernemers, bewoners en bezoekers.

Samen wonen rond een hof

De romantiek van het archetype “de hofjeswoning”, een vorm van samen wonen waarin naar elkaar wordt omgekeken, inspireert om in de KOPLOPER te kiezen voor een wooncoöperatie als woonconcept. Hiermee speelt het plan in op de veranderende behoefte van actieve 55+ers, die (meer) regie willen hebben over hun woonomgeving, met wie ze wonen en samen ouder willen worden. De woonomgeving bestaat uit een grote variëteit aan woningen, aangevuld met collectieve ruimtes zoals een woonkamer, een binnentuin, een daktuin en een gastenverblijf. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze ruimtes creëert de basis voor een ongedwongen saamhorigheid en verlaagt de drempel elkaar eens aan te spreken of samen iets te ondernemen.

Een natuurinclusief plan

Er is veel zorg en aandacht besteed aan het ontwerp van een duurzame groene omgeving, waarin een ecologische koppeling wordt gemaakt tussen de binnentuin en het Van Leeuwenhoekpark. Deze verbinding vergroot de impact van het ontworpen groen en maakt de KOPLOPER onderdeel van een groter, bouwblok overstijgend, ecosysteem. Het hof en de daktuin zijn aantrekkelijk voor allerhande insecten en voorziet ruim in nestelgelegenheden voor vogels en vleermuizen uit de wijde omgeving.

Duurzame mobiliteit en techniek

De prachtige locatie maakt de KOPLOPER zeer goed bereikbaar voor het openbaar vervoer, maar ook voor eigen vervoer zijn er optimale voorzieningen getroffen. In de parkeergarage bevinden zich parkeerplaatsen voor auto’s, fietsen en scootmobiels, voorzien van voldoende oplaadmogelijkheden met eigen opgewekte energie van de pv panelen op het dak. Er is tevens een deelmobiliteitsplan opgesteld, waarbij elektrische auto’s en fietsen zullen worden aangeboden voor gezamenlijk gebruik.


Planning

Kavel Vastgoed werkt de plannen momenteel verder uit. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via http://www.dekoploperdelft.nl.

Integrale gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van het gebied Westpolder/Bolwerk in Berkel en Rodenrijs herbergt 3000 woningen, voorzieningen en infrastructuur. Inmiddels zijn er 2000 woningen gebouwd. Kavel Vastgoed stelde samen met Amvest het masterplan op.

De afspraak tussen de gemeente Lansingerland en de betrokken par­tijen is dat het gebied in een concessie­­­model wordt ontwikkeld. Dat wil zeggen dat Kavel Vastgoed en Amvest voor eigen risico de grond­exploitatie (ontwer­pen en uitvoe­ren van ontwerp van de openbare ruimte) en de opstalexploitatie (ontwer­pen en uitvoeren van ontwerp van de woningen) realiseren.

Het masterplan is uitgewerkt in deelplannen waarin plek is voor het ontwerp van de openbare ruimte en de woningen. Het bouwen is uitbesteed.

Lees het artikel

De Gouden Buurten: zo mooi kan gebiedsontwikkeling zijn

Deelgebieden binnen deze gebiedsontwikkeling

Luchtfoto Westpolder Bolwerk: András Schuh Fotografie.

Kavel Vastgoed, de partner van de gemeente Nieuwkoop

Door de gemeente is een tenderprocedure gestart, in de vorm van een partnerselectie. Doel was een partner te vinden voor de haalbaarheidsfase van het project Dorpshart Ter Aar. Deze tenderprocedure heeft uiteindelijk geresulteerd in de selectie van Kavel Vastgoed B.V. uit Rijswijk. Op 13 september 2022 is de partnerovereenkomst tussen partijen ondertekend.

Als partner van de gemeente Nieuwkoop werken wij intensief samen aan de ontwikkeling en realisatie van het Dorpshart Ter Aar. Een Dorpshart waarin het aangenaam verblijven is, met goede routing en bereikbaarheid en met de juiste functies op de juiste plaats. Een Dorpshart waar je ‘gewoon goed’ je dagelijkse boodschappen kunt doen, waar de markt en evenementen georganiseerd worden en waar je een drankje kunt doen op het terras.

Het Masterplan vormt een veelbelovend uitgangspunt en wenkend perspectief voor het project Dorpshart.

Vanuit de ambities die de gemeente Nieuwkoop in 2019 voor het centrumgebied heeft geformuleerd en in de tenderprocedure zijn opgenomen wordt sinds september 2022 gewerkt aan een ambitieus en uitdagend Masterplan. Er is een projectteam samengesteld dat de afgelopen maanden betrokken en intensief aan de plannen heeft gewerkt. Het team bestaat uit specialisten van de gemeente, Groosman (stedenbouw en architectuur), Deltavormgroep (landschap en openbare ruimte), MaakdeStad (participatie en visie), Goudappel (mobiliteit) en Buro Boot (civiele techniek). Het Masterplan Dorpshart Ter Aar wordt in 2e kwartaal 2023 ter besluitvorming aan het College van B&W en de Raad aangeboden. De uiteindelijke besluitvorming in de gemeenteraad wordt in juni 2023 verwacht.

Met een heldere doelstelling voorzien van vier ambities

De centrale doelstelling van het project is tijdens de verschillende fases van het planvormingsproces steeds gelijk gebleven. Het creëren van een Dorpshart waarmee het centrumgebied duurzaam wordt versterkt, toekomstbestendig wordt en de aantrekkingskracht groeit.

  1. Het nieuwe Dorpshart heeft de functie van ontmoetingsplaats: een centrale plek voor inwoners en bezoekers. Het centrum van Ter Aar groeit uit tot een aantrekkelijke Dorpshart.
  2. Het verbeterde Dorpshart combineert straks de functie van boodschappencentrum én dorpscentrum. Meervoudig ruimtegebruik door een mix van (publieksgerichte) functies en het toevoegen van een woonfunctie zorgt voor het behoud van een toekomstbestendig centrum.
  3. Het centrum van Ter Aar is straks het hart van het dorp, waar inwoners elkaar ontmoeten en graag verblijven. Dat geldt ook voor bezoekers en passanten. Het wordt een aangename verblijfsplek met een gezellige, knusse ambiance en een prettige sfeer.
  4. Slimme en duurzame oplossingen voor de routing en bereikbaarheid, passend bij een goed woon- en verblijfsklimaat in het Dorpshart

De visie van Kavel Vastgoed als onderlegger voor de ruimtelijke ontwikkeling

Op basis van de visie van Kavel Vastgoed, en met behulp van de inspraak van ondernemers, omwonenden, de Dorpsraad en inwoners van Ter Aar, is het Masterplan Dorpshart Ter Aar opgesteld. Onze visie op de ontwikkeling van het centrum van Ter Aar is verankerd in de historie, passend bij Ter Aar en rekening houdend met nieuwe wensen en ontwikkelingen. Onze visie bestaat uit een aantal elementen:

  1. De landschappelijke dragers zijn de basis voor het Dorpshart
  2. Er komt meer samenhang in de ruimtelijke structuur van het centrum
  3. Er ontstaat een nieuw winkelgebied ‘in een achtje’
  4. Er wordt meer wonen toegevoegd aan het centrum
  5. Het centrum krijgt een heldere routing en goede bereikbaarheid
  6. Er komt meer aandacht voor groen en water

De ruimtelijke opzet van het centrumgebied van Ter Aar wordt gekenmerkt door een aantal, veelal historische, landschappelijke structuren. Bij de ontwikkeling van het Masterplan voor het Dorpshart worden deze structuren ‘als onderlegger’ voor de planvorming ingezet. Niet alleen om een prettige en aantrekkelijke plek te creëren, maar vooral ook om te zorgen dat het Dorpshart op een logische en vanzelfsprekende manier in zijn omgeving is verankerd. En dus echt een Dorpshart van Ter Aar wordt.

Downloads

Duurzaam wonen in het groen

Het gebied rond de Tuinderslaan krijgt een indrukwekkende transformatie. Hier ontstaat Het Oosterland: Kavel Vastgoed ontwikkelt een hoognodig en hoogwaardig woongebied met respect voor de kwaliteiten van het polderlandschap eromheen. Een rijk aanbod aan waardevolle woningen voor iedereen, van huur voor het sociale en middensegment tot aan appartementen en vrijstaande woningen. In dorpse, kleinschalige buurten vol erven, linten en hoven waar mensen elkaar kennen.

Van oudsher onderscheidt dit cultuurhistorische landschap zich door glastuinbouw en karakteristieke riet- en poldervelden, dijken en vaarten. De kassen en schuren zullen verdwijnen om meer vergezichten en charmante doorkijkjes mogelijk te maken.

Ontwikkelaars, architecten en landschapsarchitecten spelen met de weidsheid van de polder om een unieke eenheid te creëren tussen wonen, water en natuur. Zij gebruiken innovatieve technieken en slimme toepassingen om klimaatadaptief te bouwen. Door het plangebied kronkelt een groenblauwe ecologische structuur die een forse bijdrage levert aan een gezonde microklimaat voor mens en dier en aan de beleving van deze duurzame gebiedsontwikkeling. Zo ontstaat een architectonisch afwisselend, duurzaam en veilig leefgebied in een luisterrijk landschapspark vol biodiversiteit.

Benieuwd naar het laatste nieuws van Het Oosterland?

Dorpse woonwijk van hoge kwaliteit

Vroeger en nu komen samen in de dorpse woonwijk Tuindershof in Pijnacker. De gemoe­­de­lijke sfeer van het oude dorp in een groene en duurzame omgeving. In de nieuwe dorpswijk van Pijnacker heeft iedereen zijn 'eigen stekje' waar alles groeit en bloeit. Intieme straatjes, woningen met een herkenbare Pijnackerse architectuur voorzien van groen ingerichte voortuinen. Tuindershof ontwikkelt zich als een duurzame en gevarieerde dorpse woonwijk, voorzien van circa 485 woningen. In de woonwijk is aandacht voor betaalbaarheid en de urgente behoefte aan sociale woningen in Pijnacker Nootdorp. In samenwerking met de plaatselijke woningbouwcorporatie worden in Tuindershof in totaal 177 sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen zie je terug in de fraaie lanen met aan weerszijden grote bomen en glooiende groene bermen. Dwars door de woonwijk is een meanderende parkzone aangelegd voorzien van een brede waterpartij die aansluiting heeft op de Plas van Buijsen. Dit vormt de groenblauwe verbinding tussen Keijzershof en Tuindershof. In de toekomst zal De Meander doorgezet worden in noordelijke richting. Het is de ecologische verbindingszone langs de westzijde van Pijnacker. Vogels en insec­ten voelen zich er thuis.

Duurzame waterhuishouding

De Meander is een sprekend voorbeeld van de klimaatadaptieve inrichting van de woon- en leefomgeving. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in de woonwijk vastgehouden zodat zowel in natte als droge tijden geen overlast ontstaat. De Meander is uitgevoerd met verschillende waterpeilen waarmee extra regenwater opgevangen kan worden. Extreme regenval en hittestress worden door De Meander opgevangen. Voor extra infiltratiemogelijkheden van regenwater is waterdoorlatende bestrating toegepast. Zowel in de rijbanen alsmede in de parkeervakken.

Energiezuinige woonwijk

Tuindershof is klaar voor de toekomst. Door de aanleg van een collectief warmtenet zijn alle woningen aardgasvrij. Tezamen met de zonnepanelen op de daken, die energie opwekken voor eigen gebruik, heeft elke woning een eigentijdse energievoorziening.

Publiek-private samenwerking

Tuindershof is een ontwikkeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof. De ontwikkelingscombinatie bestaat uit de samenwerking tussen Kavel Vastgoed, BPD Gebiedsontwikkeling en Waaijer Projectrealisatie. De OCT ontwikkelt en realiseert risicodragend een nieuwe woonbuurt bij de zuidwestelijke entree van Pijnacker.

Uitvoering in deelplannen

De ontwikkeling en realisatie van Tuindershof wordt gefaseerd per deelplan in verkoop en uitvoering gebracht. Deelgebieden binnen deze gebiedsontwikkeling:

Fase 1 en 2

Fase 3

Laatste nieuws:

Tuindershof fase 1b

Onbekommerd wonen in een groene wijk

In Tuindershof staat onbekommerd wonen centraal. Daarom is onze kernbelofte aan toekomstige bewoners: 'Samen je eigen stekje waar alles groeit en bloeit en iedereen zijn eigen huisje-boompje-tuintje-straatje heeft'. In fase 1 en 2 wordt onze kernbelofte zichtbaar: een woonwijk met een groene inrichting en dorpse woonstraatjes van hoge kwaliteit.

Tuindershof is bereikbaar vanaf de N470 via een groen entreegebied dat over gaat in een met bomen begeleide Tuindersweg. Het groene karakter van het entreegebied geeft een gevoel van thuiskomen. Aan de Tuindersweg wordt fase 1 en 2 gerealiseerd. Vanaf de Plas van Van Buijsen strekt zich door beide fasen de Meander uit in het nieuwe woongebied. De Meander sluit aan op de omliggende groen-blauwe structuren van het natuurnetwerk en is een natuurlijke scheiding tussen fase 1 en 2. Hier beleef je het water en groen in de wijk en kunnen kinderen veilig en onbekommerd spelen. De openbare ruimte is het fundament van de wijk. De groene, duurzame inrichting nodigt uit tot ontmoeting en ontspanning en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Fase 1 Woonstraatjes en hoven

Fase 1 grenst aan de Tuindersweg en bestaat uit een wijk met smalle intieme straatjes. Woningen hebben een groene voortuin waarin ook bomen zijn aangeplant. Parkeren is voornamelijk mogelijk in de de hoven aan de achterzijde van de woningen. De architectuur van de woningen is veelzijdig. Gevels wisselen zich af in kleur en materialen. De woningen hebben overwegend zadeldaken en mansardekappen. De architectuur van Tuindershof straalt ambachtelijkheid uit, in een afwisselend beeld, fris en vriendelijk. In de eerste fase zijn in totaal 172 grondgebonden en 105 gestapelde woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Fase 2 Erven aan de Europalaan

Aan de Europalaan komt fase 2 tot realisatie. De Erven sluiten aan op dit fraaie lint. Het bestaande karakter van de Europalaan wordt versterkt. Hier gaat men wonen rondom een kleinschalig erf dat past bij het voormalig agrarisch gebied en haar directe omgeving. De woningen zijn voorzien van karakteristieke detaillering met veel groen, zowel in de openbare ruimte als in de voortuinen. Hier komt de kernbelofte van Tuindershof letterlijk tot uiting. Gezamenlijk wonen, beschut en toch vrij. De architectuur van de Erven is samenhangend ontworpen, geïnspireerd op het boerenerf. In de tweede fase zijn in totaal 50 grondgebonden woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Dorps wonen in Pijnacker

In Tuindershof staat onbekommerd wonen centraal. Daarom is onze kernbelofte aan toekomstige bewoners: 'Samen je eigen stekje waar alles groeit en bloeit en iedereen zijn eigen huisje-boompje-tuintje-straatje heeft'. In fase 3 zetten wij onze kernbelofte voort en maken dit zichtbaar: een woonwijk met een groene inrichting en dorpse woonstraatjes van hoge kwaliteit. Diverse wandel- en fietsroutes sluiten aan op het historische lint Overgauw. In Tuindershof fase 3 woon je in een groene, duurzame en karakteristieke woonwijk.

Fase 3 Woonstraatjes en hoven

Fase 3 is een vervolg op eerdere fasen in Tuindershof. Aan de zuidwest zijde van de Tuindersweg zal fase 3 gerealiseerd worden. De wijk kenmerkt zich door smalle intieme woonstraatjes, watergangen en hoven. Langs de watergangen staan woningen in een kenmerkende Pijnackerse architectuur. Veelzijdige woningen met afwisselende gevels in kleur en materialen. De woningen hebben overwegend zadeldaken en mansardekappen. De architectuur van Tuindershof straalt ambachtelijkheid uit, in een afwisselend beeld, fris en vriendelijk. In de derde fase worden grondgebonden en gestapelde woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Het hart van Poortugaal

Emmastaete omvat 26 luxe appartementen, winkels, een horecagelegenheid en een gezondheidscentrum welke perfect passen in de sfeer van de oude dorpskern, het hart van Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. Het is gelegen aan de Waalstraat, Emmastraat en het achterliggende plein en is het schitterende sluitstuk van de ontwikkeling van een eigentijds centrum. Wonen in Poortugaal is dorps wonen dicht bij Rotterdam én bij de natuur.

Uniek wonen

Binnen het appartementengebouw bestaan dertien verschillende typen. Het is een gebouw met een grote variatie in architectuurstijlen, kleuren en soorten metselwerk dat naadloos aansluit op de historische huizen in de directe omgeving. Kortom, Emmastaete voegt veel kwaliteit toe aan de dorpskern en is een echte aanwinst in en voor Poortugaal.

Duurzaam, energiezuinig en comfortabel

Elk appartement is voorzien van een eigen energiesysteem, namelijk een luchtwarmtepomp en energieomvormer. Ook zijn er naast de warmtepomp zonnepanelen op het dak aangebracht die de benodigde energie opwekken. De warmtepomp zorgt het hele jaar door voor warm kraanwater, verwarming en verkoeling. Een andere duurzaamheidsmaatregel is de warmteterugwin-unit. Tot slot hebben alle appartementen een individuele wtw-unit om energiezuinig en milieubewust te ventileren. Hiermee wordt de warmte van de binnenlucht gebruikt om koude buitenlucht te verwarmen voordat die het huis ingeblazen wordt.Waterrijke structuren

De Gouden Singel is waterrijk met de oude poldersloten als sturend mechanisme in het stedenbouwkundigplan. Het geeft de buurt een vriendelijk en dorps karakter en speelt daarmee sterk in op de gewenste klimaatadaptatie. De lange poldersloten worden begeleid door woningen met haar kenmerkende dorpse architectuur en diversiteit van woningtypen. De openbare inrichting sluit hierop aan met haar smalle straatjes, natuurvriendelijke oevers en typerende kunstwerken. Daarnaast is aandacht voor waterinfiltratie, biodiversiteit en verscheidenheid aan beplanting.

Klimaatadaptief

De Gouden Buurten bevinden zich in twee meest laaggelegen peilgebieden in de regio. Water- en bodemgestuurd bouwen was al in 2005 het uitgangspunt. Door het gebied te ontwerpen met één peil is een robuust watersysteem ontstaan waarmee de bodem is versterkt en de waterveiligheid gewaarborgd. Om de waterkwaliteit in de wijk te bevorderen is een radiatorstructuur gemaakt om zo, middels een zonenergie aangedreven circulatiepomp, een efficiënt stromend watersysteem te maken. Voor de hemelwaterafvoer is ervoor gekozen om dit direct af te voeren naar het oppervlaktewater.

Stimulerende tuinontwerpen

Bewoners van de Gouden Buurten stimuleren wij om de private tuinen klimaatadaptief in te richten. Bij de verkoop van de woningen informeren, inspireren en stimuleren wij kopers met behulp van een speciale brochure over het belang van groene tuinontwerpen en bieden we algemene informatie en handige tips over klimaatadaptieve tuinen aan. In het verkoopproces nemen wij de tijd om kopers handvatten te bieden voor een natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp. Onze ontwerpers inspireren onze kopers op speciale 'groene ontwerpsessies' en staan de kopers bij met raad en daad.

Natuurpark 'Rand Bolwerk'

Aan de Gouden Singel is het park 'Rand Bolwerk' gelegen, dat toekomstige bewoners de gelegenheid geeft om te ontspannen en recreëren. In het park worden wandelstructuren met speelvoorzieningen aangebracht. Het park is de groene schakel tussen de verschillende Gouden Buurten in Westpolder Bolwerk.

Strategisch verbonden

De Gouden Singel is het deelplan tus­sen het Gouden Podium, de Gouden Zwaan en de Randstadrail. Hier wor­den ca. 380 woningen gereali­seerd dicht bij Randstadrailhalte Westpolder Bolwerk. Met deze halte heeft Gouden Singel een strategische verbinding met het ov-netwerk tussen Den Haag en Rotterdam. Een park 'Rand Bolwerk' aan de zuidkant is bedoeld als een plek om te ontspan­nen voor alle bewoners van de Gouden Buurten.

Dit project waarvan de woningbouw in 2023 is gestart, is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Een centrumontwikkeling waarin oud én nieuw perfect combineren

De Molenhof in Mijdrecht dankt zijn naam aan de stellingmolen die tot 1962 op deze locatie stond. De molen, Het Lam, was gebouwd in 1853 en werd gebruikt om koren te malen. Later werd op die plek de Molenhof gebouwd; een passage met winkels aan de Dorpsstraat van Mijdrecht. Samen met Hoogvliet Beheer heeft Kavel Vastgoed de plek van de Molenhofpassage in het centrum van Mijdrecht een facelift gegeven, nadat de passage voor langere tijd leeg stond. Na de nieuwbouw van de huidige Molenhof heeft Molenhof zijn winkelfunctie weer teruggekregen. Maar zonder passage. De winkels op de begane grond zijn teruggebracht in oud-Hollandse sfeer die Mijdrecht in vroegere dagen zo bijzonder maakte. Boven de winkels zijn acht luxe appartementen en twee penthouses gerealiseerd en de bewoners beschikken over eigen parkeerplaatsen.

Oud-Hollandse allure midden in Het Groene Hart

Molenhof combineert het comfort van nieuwbouw met de karakteristieke stijl van oud-Hollandse architectuur. Architect Mark Siebers van Groosman Architecten is erin geslaagd om de dorpse sfeer van vroeger, toen oude dorpen bekend stonden om hun gezellige winkelsfeer, terug te brengen in de Dorpsstraat. Deze straat wordt halverwege onderbroken door het Raadhuisplein en biedt ruimte voor gezellige terrasjes en een gevarieerd aanbod van winkels. Met zijn herkenbare rode gevel en golvende daklijst is het oude raadhuis een grote bron van inspiratie geweest voor het ontwerp van Molenhof. Achter de Molenhof is een Hoogvliet-supermarkt gehuisvest, dat zowel vanwege het exterieur als interieur opvalt door de bijzondere vormgeving.

Karakteristieke uitstraling

Architect Jorien Zwartsenburg geeft aan bij het ontwerp van Molenhof veel inspiratie te hebben opgedaan door goed te kijken naar de traditionele bouw uit de 17e eeuw. Hierbij valt te denken aan typische elementen die zijn doorgevoerd, zoals rollijsten, tuitgevels, dakkapellen, een wit gekeimde pui en Franse balkons. Juist de speelse, gevarieerde opzet met verschillende gevels en rijke detaillering geven Molenhof zijn eigen karakteristieke uitstraling. Hierin is Groosman ver gegaan. Zo zijn de geglazuurde stenen speciaal door een ambachtelijke steenbakker in Limburg gemaakt. Met de variatie in de detailleringen zijn modern en klassiek bij elkaar gebracht.

Meervoudige kwaliteiten

Molenhof ligt in het centrum van Mijdrecht, dat via de verschillende hoofdwegen goed is te bereiken. Ook als centrum van de gemeente De Ronde Venen kent Mijdrecht een goede infrastructuur. Mijdrecht is bovendien ruim voorzien in voorzieningen op het gebied van sport en recreatie en de vele waterverbindingen completeren dit. Met de herstructurering van het dorpshart in Mijdrecht is door goed oog te hebben voor de mogelijkheden die wonen, winkelen en verkeer te bieden hebben, een meervoudig kwaliteitsplan ontstaan.

Risicodragend

De woningen zijn risicodragend door ons ontwikkeld. Met aandacht is dan ook gekeken naar de fiscale leverings­structuur. In de loop der jaren heeft Kavel Vastgoed de nodige fiscale know how opgedaan, waardoor het de moeite waard kan zijn om hierover met ons in gesprek te gaan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram