Dorpshart Ter Aar

Gemeente Nieuwkoop - Ter Aar
18 apr 2023

Dorpshart Ter Aar

Kavel Vastgoed, de partner van de gemeente Nieuwkoop

Door de gemeente is een tenderprocedure gestart, in de vorm van een partnerselectie. Doel was een partner te vinden voor de haalbaarheidsfase van het project Dorpshart Ter Aar. Deze tenderprocedure heeft uiteindelijk geresulteerd in de selectie van Kavel Vastgoed B.V. uit Rijswijk. Op 13 september 2022 is de partnerovereenkomst tussen partijen ondertekend.

Als partner van de gemeente Nieuwkoop werken wij intensief samen aan de ontwikkeling en realisatie van het Dorpshart Ter Aar. Een Dorpshart waarin het aangenaam verblijven is, met goede routing en bereikbaarheid en met de juiste functies op de juiste plaats. Een Dorpshart waar je ‘gewoon goed’ je dagelijkse boodschappen kunt doen, waar de markt en evenementen georganiseerd worden en waar je een drankje kunt doen op het terras.

Het Masterplan vormt een veelbelovend uitgangspunt en wenkend perspectief voor het project Dorpshart.

Vanuit de ambities die de gemeente Nieuwkoop in 2019 voor het centrumgebied heeft geformuleerd en in de tenderprocedure zijn opgenomen wordt sinds september 2022 gewerkt aan een ambitieus en uitdagend Masterplan. Er is een projectteam samengesteld dat de afgelopen maanden betrokken en intensief aan de plannen heeft gewerkt. Het team bestaat uit specialisten van de gemeente, Groosman (stedenbouw en architectuur), Deltavormgroep (landschap en openbare ruimte), MaakdeStad (participatie en visie), Goudappel (mobiliteit) en Buro Boot (civiele techniek). Het Masterplan Dorpshart Ter Aar wordt is in 2e kwartaal 2023 ter besluitvorming aan het College van B&W en de Raad aangeboden. De positieve besluitvorming van de gemeenteraad heeft in juni 2023 plaatsgevonden.

Downloads

Sander Pieterse
Projectdirecteur
" Als partner van de gemeente Nieuwkoop werken wij de komende jaren samen aan een onderscheidend Dorpshart Ter Aar. Ons streven is om het huidige centrum van Ter Aar te transformeren naar een toekomstbestendige kern met aantrekkelijke voorzieningen voor iedereen. "
Antoinette Ingwersen
Wethouder gemeente Nieuwkoop
" De ontwikkeling van het centrum van Ter Aar leeft sterk onder onze inwoners en ondernemers. De afgelopen tijd hebben we met Kavel Vastgoed en diverse betrokkenen en geïnteresseerden intensief samengewerkt aan een plan. Wij zijn blij nu een plan te hebben waarbij het centrum van Ter Aar een gezellig en toekomstbestendig Dorpshart wordt. We gaan met veel vertrouwen met alle betrokkenen verder aan de slag om het plan nader uit te werken. "

Projectgegevens

Programma: 122 appartementen, parkeergarage met ca. 175 parkeerplaatsen, commerciële- en kantoorruimte
Samenwerking met: Goudappel
Landschaps­architect: Deltavormgroep
Marketing- en communicatie­adviseur: Maakdestad
Bouwfysisch- en installatie-adviseur: Groosman
Constructeur: BOOT
3

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

Met een heldere doelstelling voorzien van vier ambities

De centrale doelstelling van het project is tijdens de verschillende fases van het planvormingsproces steeds gelijk gebleven. Het creëren van een Dorpshart waarmee het centrumgebied duurzaam wordt versterkt, toekomstbestendig wordt en de aantrekkingskracht groeit.

  1. Het nieuwe Dorpshart heeft de functie van ontmoetingsplaats: een centrale plek voor inwoners en bezoekers. Het centrum van Ter Aar groeit uit tot een aantrekkelijke Dorpshart.

  2. Het verbeterde Dorpshart combineert straks de functie van boodschappencentrum én dorpscentrum. Meervoudig ruimtegebruik door een mix van (publieksgerichte) functies en het toevoegen van een woonfunctie zorgt voor het behoud van een toekomstbestendig centrum.

  3. Het centrum van Ter Aar is straks het hart van het dorp, waar inwoners elkaar ontmoeten en graag verblijven. Dat geldt ook voor bezoekers en passanten. Het wordt een aangename verblijfsplek met een gezellige, knusse ambiance en een prettige sfeer.

  4. Slimme en duurzame oplossingen voor de routing en bereikbaarheid, passend bij een goed woon- en verblijfsklimaat in het Dorpshart

De visie van Kavel Vastgoed als onderlegger voor de ruimtelijke ontwikkeling

Op basis van de visie van Kavel Vastgoed, en met behulp van de inspraak van ondernemers, omwonenden, de Dorpsraad en inwoners van Ter Aar, is het Masterplan Dorpshart Ter Aar opgesteld. Onze visie op de ontwikkeling van het centrum van Ter Aar is verankerd in de historie, passend bij Ter Aar en rekening houdend met nieuwe wensen en ontwikkelingen. Onze visie bestaat uit een aantal elementen:

  1. De landschappelijke dragers zijn de basis voor het Dorpshart
  2. Er komt meer samenhang in de ruimtelijke structuur van het centrum
  3. Er ontstaat een nieuw winkelgebied ‘in een achtje’
  4. Er wordt meer wonen toegevoegd aan het centrum
  5. Het centrum krijgt een heldere routing en goede bereikbaarheid
  6. Er komt meer aandacht voor groen en water

De ruimtelijke opzet van het centrumgebied van Ter Aar wordt gekenmerkt door een aantal, veelal historische, landschappelijke structuren. Bij de ontwikkeling van het Masterplan voor het Dorpshart worden deze structuren ‘als onderlegger’ voor de planvorming ingezet. Niet alleen om een prettige en aantrekkelijke plek te creëren, maar vooral ook om te zorgen dat het Dorpshart op een logische en vanzelfsprekende manier in zijn omgeving is verankerd. En dus echt een Dorpshart van Ter Aar wordt.

Meer over authentieke leef- en woonomgeving >
122 woningen
huur en koop
ca. 700 m² winkeloppervlakte
Gemeente Nieuwkoop - Ter Aar
2024 – 2028
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram